Burmistrz Andrychowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Aplikanta w Straży Miejskiej w Andrychowie – Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

1. Wymagania niezbędne:
a/ obywatelstwo polskie,
b/ ukończone 21 lat,
c/ pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d/ wykształcenie co najmniej średnie,
e/ nienaganna opinia,
f/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, w tym – sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
g/ nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
h/ uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Uwaga:
Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą mailową o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej oraz teście sprawnościowym.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej