Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255) od 1 stycznia 2015 roku funkcjonuje w Wadowicach punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w lokalu znajdującym się przy ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wejście poprzez bramę/wjazd na parking).

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wadowicach:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do 16.00
Wtorek: od godz. 10.00 do 18.00
Środa: od godz. 08.00 do 16.00  
Czwartek: od godz. 10.00 do 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do 16.00

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać będą mogły:

- osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc prawną przyznano świadczenie z pomocy społecznej,
- osoby do 26 roku życia i te, które ukończyły 65 lat,
- kombatanci, weterani,
- posiadacze Karty Dużej Rodziny,
- osoby, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje następujące kwestie:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoc w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej NIE obejmuje:

- spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
- spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania się do rozpoczęcia tej działalności.

Informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się także na stronie Powiatu Wadowickiego (w zakładce: nieodpłatna pomoc prawna) oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na terenie Powiatu Wadowickiego porady prawne będą udzielane również w następujących miejscach:

w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej;
w Kalwarii Zebrzydowskiej Al. Jana Pawła II 7, w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.